php+mysql无限级分类(非递归)
要实现无限级分类,递归一般是第一个也是最容易想到的,但是递归一般被认为占用资源的方法,所以很多系统是不考虑使用递归的
本文还是通过数据库的设计,用一句sql语句实现
数据库字段大概如下:
———————————————————————————–
id 编号
fid 父分类编号
class_name 分类名
path 分类路径,以 id 为节点,组成类似 ,1,2,3,4, 这样的字符串
———————————————————————————-

可以假设有如下的数据

id fid class_name path
—————————————————-
1  0       分类1 ,       1,
2  0       分类2 ,       2,
3  1       分类1-1 ,    1,3,
4  1       分类1-2 ,    1,4,
5  2       分类2-1 ,    2,5,
6  4       分类1-2-1 , 1,4,6,
—————————————————-
<?php     
$sql=”SELECT * FROM tree order by path”;   
$result=$nbs->Query($sql);   
while($rows=$nbs->fetch_array($result)){   
    if(substr_count($rows['path'],’,’)>2){   
        for($i=0;$i<(substr_count($rows['path'],’,’)-2);$i++)   
            echo ‘ ‘;   
    }   
    echo $rows['class_name'].’<br>’;   
}   
?>   

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
$conn = mysql_connect ( 'localhost', 'root', 'root' );
mysql_select_db ( 'wanggou123', $conn );
mysql_query ( 'set names UTF8' );
$sql = "select id,concat(catpath,'-',id) as abspath,name from category order by abspath";
 
$query = mysql_query ( $sql );
while ( $row=mysql_fetch_array($query)) {
    /**
   * 第一种展示方法
*/
/*$space = str_repeat ( '&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;', count ( explode ( '-', $row ['abspath'] ) ) - 1 );
echo $space . $row ['name'] . '
';*/
/**
 第二种展示方法
*/
$space = str_repeat ( '——', count ( explode ( '-', $row ['abspath'] ) ) - 1 );
$option .= '' . $space . $row ['name'] . '<Br>';
}
echo $option;
exit();
echo '<select name="opt">' . $option . '</select>';

其中$nbs是数据库操作类,此方法简单明了!

自由转载,转载请注明: 转载自WEB开发笔记 www.chhua.com

本文链接地址: php+mysql无限级分类(非递归) http://www.chhua.com/web-note3244

随机笔记

更多