PHP文章摘要生成方法(函数)

文章生成摘要的方法有多种,可以用JS在客户端生成,也可以在服务器端生成,当然更不排除在数据库中加一个摘要字段,在发布文章的时候自行设置。以下是在服务器端生成时的方法。

我们在写BLOG时经常需要显示文章前一部分,但是又怕不恰当截断破坏封闭标签以造成整个文档结构破坏,使用我们的函数可以在要求不高的情况下解决这个问题。

这了防止文章系统在截取摘要的时候容易把HTML标签分割,导致意想不到的错误,因此特意完善了以下函数!希望能给你带来启示,并且欢迎排错指点!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
function text_zhaiyao($text,$length){ //文章摘要生成函数  $test:内容 $length:摘要长度
global $Briefing_Length; 
mb_regex_encoding("UTF-8"); 
if(mb_strlen($text) <= $length ) return $text; 
$Foremost = mb_substr($text, 0, $length); 
$re = "<(\/?) 
(P|DIV|H1|H2|H3|H4|H5|H6|ADDRESS|PRE|TABLE|TR|TD|TH|INPUT|SELECT|TEXTAREA|OBJECT|A|UL|OL|LI| 
BASE|META|LINK|HR|BR|PARAM|IMG|AREA|INPUT|SPAN)[^>]*(>?)"; 
$Single = "/BASE|META|LINK|HR|BR|PARAM|IMG|AREA|INPUT|BR/i"; 
 
$Stack = array(); $posStack = array(); 
 
mb_ereg_search_init($Foremost, $re, 'i'); 
 
while($pos = mb_ereg_search_pos()){ 
$match = mb_ereg_search_getregs(); 
/* [Child-matching Formulation]: 
 
$matche[1] : A "/" charactor indicating whether current "<...>" Friction is 
Closing Part 
$matche[2] : Element Name. 
$matche[3] : Right > of a "<...>" Friction 
*/ 
if($match[1]==""){ 
$Elem = $match[2]; 
if(mb_eregi($Single, $Elem) && $match[3] !=""){ 
continue; 
} 
array_push($Stack, mb_strtoupper($Elem)); 
array_push($posStack, $pos[0]); 
}else{ 
$StackTop = $Stack[count($Stack)-1]; 
$End = mb_strtoupper($match[2]); 
if(strcasecmp($StackTop,$End)==0){ 
array_pop($Stack); 
array_pop($posStack); 
if($match[3] ==""){ 
$Foremost = $Foremost.">"; 
} 
} 
} 
} 
$cutpos = array_shift($posStack) - 1; 
$Foremost = mb_substr($Foremost,0,$cutpos,"UTF-8"); 
return $Foremost; 
}

欢迎排错并改进!

自由转载,转载请注明: 转载自WEB开发笔记 www.chhua.com

本文链接地址: PHP文章摘要生成方法(函数) http://www.chhua.com/web-note628

相关笔记

更多